تحویل 4 فروند هواپیمای atr 72-600 به هواپیمایی ایران ایر
متن تست اخبار ----------------