مشاوره مسیر حمل ونقل به صاحبان کالا
مديريت امور حمل‌ و نقل: 
 
     اين مدیریت، براي نظارت بر كليه‌ فرآيند ها و عملكرد هاي مربوط به امور حمل و نقل گروه تخصصی حمل و نقل یزدان سیر معین شده، و خدماتی که به مشتریان محترم ارایه می‌ کند، شامل:
 
  • ارايه‌ مشاوره به بازرگانان، تجار و توليد كنندگان، در خصوص انتخاب بهترين شيوه‌ حملِ کالا
  •   ارايه‌ مشاوره به مشتري، به‌ منظورِ كاهش هزينه‌ هاي مربوط به حمل و نقلِ كالا
  •   ارايه‌ مشاوره در مورد انتخاب بهترين مسير هاي حملِ کالا (زمینی، دریایی، هوایی)
  •   ارايه‌ مشاوره در خصوص مناسبترين وسيله‌ حمل و نقلِ كالا  
  •   ارايه‌ مشاوره در زمينه‌ تنظيم اسناد مربوط به حمل و نقل كالا
  •  ارایه‌ مشاوره درخصوصِ انتخاب شركت‌هاي حمل و نقل توانمند و همکاری با آن‌ ها
  • ارایه‌ مشاوره در زمینه‌ سازماندهیِ مجدد (مهندسی مجدد) شرکت‌ های حمل‌ و نقل کالا
  • ارایه‌ مشاوره درخصوصِ حملِ ترکیبی بار (استفاده از چند روشِ حمل‌ و نقل)
  • ارايه‌ مشاوره در مورد حمل کالا های خطرناک